Stadgar

§ 1
Föreningens namn är Ålands litteraturförening och dess hemort är Mariehamns stad.
Föreningen är en sammanslutning av personer och organisationer som önskar främja litterär verksamhet och stimulera intresset för litteratur inom landskapet.

§ 2
Till medlemmar antas personer och organisationer som önskar stöda föreningens syften. Medlemmarna indelas i
– årsmedlemmar, som betalar en årlig medlemsavgift
– hedersmedlemmar

§ 3
Föreningen vill medverka till att litterära alster av konstnärlig eller vetenskaplig kvalitet blir publicerade och bekantgjorda för allmänheten. För detta ändamål ska den bidra till att litterära eller vetenskapliga verk blir presenterade eller upplästa vid bland annat möten och fester samt i lokala radiosändningar. Vidare kan föreningen till exempel ordna skrivarkurser och lästräffar, grunda bokcirklar, ordna diskussioner och författarbesök.
När ekonomin tillåter det ger föreningen ut tillfälliga publikationer.

§ 4
På hemsidan publiceras till exempel skönlitterära bidrag, essäer och bokanmälningar men också verksamhets- och räkenskapsberättelserna samt årsmötesprotokollen.

§ 5
Föreningen håller kontakt med andra liknande organisationer på annat håll.

§ 6
Föreningens ekonomiska tillgångar utgörs av medlemsavgifter samt bidrag och donationer. Föreningen kan äga fast egendom.
Medlemsavgiften för årsmedlemmar fastställs av föreningens årsmöte. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer som utses på årsmötet.

§ 7
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av en ordförande och minst sex ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Av styrelsens medlemmar har ordföranden, två ordinarie ledamöter och en suppleant årligen rätt att avgå.
Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden och tre medlemmar är närvarande.

§ 8
Styrelsen

– väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör
– leder föreningens verksamhet
– bereder ärendena för föredragning vid föreningens möten och verkställer föreningens beslut
– ser till att föreningens medel förvaltas omsorgsfullt
– sammankallar föreningen till möten.

§ 9
Ordföranden och vid förfall viceordföranden sammankallar styrelsen till sammanträden samt föredrar ärendena.

§ 10
Sekreteraren

– för protokoll vid föreningens möten och styrelsens sammanträden
– sköter föreningens korrespondens
– skriver verksamhetsberättelsen.

§ 11
Kassören

– förvaltar föreningens medel
– kasserar in medlemsavgiften
– avger årligen inom februari redovisning för räkenskaperna, som avslutas kalenderårsvis
– gör till årsmötet budgetförslag samt verksamhetsplan för följande år.

§ 12
Den högsta beslutanderätten tillkommer föreningsmötet. Föreningen håller årsmöte i mars och vid behov extra möte på den plats och tid som styrelsen bestämmer, eller då minst tio medlemmar anhåller om detta. Kallelse till dessa möten utfärdas minst en vecka i förväg på hemsidan samt i de lokala dagstidningarna eller genom medlemsbrev.

§ 13
Vid årsmötet

– väljs ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
– redogörs för verksamheten under föregående år
– uppläses revisionsberättelsen och behandlas frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
– fastställs medlemsavgiften, budgeten och verksamhetsplanen
– väljs ordförande, styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter
– väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för det följande året
– väljs en valberedning bestående av tre personer
– bestäms arvoden för följande år åt ordföranden, sekreteraren och kassören samt grunderna för reseersättning till styrelsen
– behandlas övriga ärenden rörande föreningens verksamhet, som före årsmötet har lämnats till ordföranden via till exempel brev eller e-post.

§ 14
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden samt kontrasigneras av sekreteraren.

§ 15
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan göras av ett föreningsmöte, till vilket medlemmarna har kallats på vederbörligt sätt. Ärendet ska vara angivet i kallelsen. För att bli antagen ska ändringen godkännas av minst tre fjärdedelar av förenings-medlemmarna på mötet.

§ 16
Om det väcks förslag om upplösning av föreningen, ska ärendet behandlas på två föreningsmöten som hålls med minst två veckors mellanrum. Förslaget ska godkännas av minst tre fjärdedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna. Mötet ska även besluta hur föreningens tillgångar ska användas för att främja de syften som föreningen arbetat för.

§ 17
För övrigt gäller det som stadgas i föreningslagen.

%d bloggare gillar detta: